Panel Klienta:

Poczta:

Chmura:

TAX INTELLIGENCE

al. Papieża Jana Pawła II 50
70-413 Szczecin

tel. +48 784 015 804

E-mail: biuro@ewa-gula.pl

Doradztwo Europejskie

DOTACJE UNIJNE

euflag Zespół powołany przez TAX INTELLIGENCE Biuro Rachunkowe Szczecin to doświadczeni specjaliści z branży Funduszy Unijnych. Przez wiele lat pozyskują i rozliczają dotacje w sektorze prywatnym i państwowym. W ramach naszych usług proponują Państwu następujące etapy realizacji projektów unijnych:

ETAP PIERWSZY bezpłatne spotkanie konsultacyjne w ramach którego omówimy pomysły i plany związane z rozwojem,  zidentyfikujemy program odpowiadający potrzebom Klienta , ocenimy możliwości i szanse pozyskania dofinansowania oraz ustalimy zasady współpracy.

ETAP DRUGI to koncepcja projektu w ramach której przeprowadzimy analizę potencjalnych kosztów kwalifikowanych do objęcia wsparciem, doradztwo w zakresie sporządzenia harmonogramu finansowo-rzeczowego, doradztwo w zakresie uzyskania promesy kredytowej.

ETAP TRZECI to przygotowanie biznes planu lub studium wykonalności  w ramach którego omówimy aspekty zagrożeń i pułapek niekonsekwencji realizowanego przedsięwzięcia , przygotujemy biznes plan i podczas jego weryfikacji naniesiemy niezbędne korekty i wykonamy poprawki.

ETAP CZWARTY to przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu zgodnie z wymogami, doradzimy jak przygotować kompletną dokumentację i dokonamy niezbędnych korekt i poprawek.

ETAP PIĄTY to wysłanie wniosku , generowanie potwierdzenia i śledzenie etapów jego rozpatrywania.

UWAGA – istnieje możliwość uzupełnienia wniosku o wskazane ewentualne braki. Pozytywne rozpatrzenie wniosku i podpisanie umowy to niewątpliwie wielki sukces. Jednakże jego realizacja jest wielkim wyzwaniem.

ETAP SZÓSTY to obsługa projektu i jego rozliczenie Wypłata dotacji ( może nastąpić transzami w formie zaliczek) jest ściśle związana z dokładną realizacją wskazanego przedsięwzięcia, jakiekolwiek odstępstwo wymaga wniesienia zmian do projektu i otrzymania ich akceptacji. Każdy okres realizacji (zazwyczaj kwartał) musi być rozliczony. W przeciwnym wypadku nie otrzymamy kolejnej transzy finansowania. Należy przywiązać uwagę do szczegółowego dokumentowania kosztów i umiejętności ich wydatkowania by znalazły się w katalogu kosztów kwalifikowanych projektu oraz procesu realizacji wskaźników według zapisów zawartych w umowie.

ETAP SIÓDMY audyt projektu w którym następuje ocena zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania i przepisami krajowym i UE, badaniu kwalifikalności i racjonalności ponoszonych kosztów, ocenę kompletności i prawidłowości prowadzonej dokumentacji.

 

Istnieje możliwość zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu poprzez:

EUROGWARACJĘ PROJEKT to zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie , zwiększające szanse na pozytywną ocenę wniosku.

EUROGWARANCJĘ POMOST zabezpieczającą spłatę kredytu do czasu wypłaty dotacji , która zwiększa przychylność banków.

Wydatki na obsługę EUROGWARANCJI PROJEKT są kosztem kwalifikowanym.

 

RZETELNOŚĆ – TERMINOWOŚĆ – PROFESJONALIZM I PARTNERSKIE PODEJŚCIE

 

Zamów konsultację

Kontakt: Ewa Guła, telefon: 784 015 804