Panel Klienta:

Poczta:

Chmura:

TAX INTELLIGENCE

al. Papieża Jana Pawła II 50
70-413 Szczecin

tel. +48 784 015 804

E-mail: biuro@ewa-gula.pl

OFERTA DLA HANDLOWCÓW

Zostając handlowcem w TAX INTELLIGENCE  możesz zarabiać na prowizji od sprzedanych usług i produktów z naszej oferty.

Dla osób, które stworzą zespół sprzedażowy mogą liczyć na dodatkowe premie. Rozliczamy się za efekty pracy, więc im więcej sprzedajesz, tym więcej zyskujesz.

KORZYŚCI:

  1. Zyskujesz pomysł na biznes lub dodatkowe źródło przychodów
  2. Sam decydujesz ile zarobisz, wynagrodzenie prowizyjne
  3. Proponujemy elastyczny model współpracy

 

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TAX INTELLIGENCE EWA GUŁA BIURO RACHUNKOWE SZCZECIN

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin oznacza regulamin korzystania z Programu Partnerskiego Tax Intelligence Biuro Rachunkowe Szczecin.
2. Organizatorem Programu Partnerskiego jest Tax Intelligence Ewa Guła Biuro Rachunkowe Szczecin z siedzibą w Szczecinie al. Papieża Jana Pawła II nr 50, NIP 851-000-65-72; REGON- 811689100 zwana w dalszej części regulaminu TAX INTELLIGENCE lub Biuro Rachunkowe Szczecin.
3. Podstawę prawną Programu Partnerskiego TAX INTELLIGENCE Biuro Rachunkowe Szczecin stanowi niniejszy regulamin , który jest jedynym dokumentem określającym zasady Programu Partnerskiego TAX INTELLIGENCE a jego treść dostępna jest na stronie www.ewa-gula.pl.
4. Program Partnerski TAX INTELLIGENCE Biuro Rachunkowe Szczecin to program partnerski, którego celem jest polecanie usług i produktów świadczonych przez TAX INTELLIGENCE przez Klientów Biura , osoby trzecie w zakresie usług:
-księgowych +oprogramowanie dedykowane firmy COMARCH
-księgowych bez oprogramowania dedykowanego firmy COMARCH
-prawnych
-szkoleniowych

-ubezpieczeniowych            GENERUJ DOCHÓD BEZ WKŁADU WŁASNEJ PRACY
-finansowych
-dotacji

5. Uczestnik Programu Partnerskiego , zwany Uczestnikiem jest podmiotem polecającym usługi świadczone przez TAX INTELLIGENCE Biuro Rachunkowe Szczecin zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie Programu Partnerskiego.
6. Klient Polecony to podmiot , który podpisał umowę z TAX INTELLIGENCE Biuro Rachunkowe Szczecin na obsługę usług/i wymienione w pkt 4 niniejszego Regulaminu Programu Partner-
skiego w wyniku bezpośredniego działania Uczestnika Programu Partnerskiego , który przekazał kontakt do klienta TAX INTELLIGENCE Biuro Rachunkowe Szczecin przed dniem pierwszego kontaktu  telefonicznego, poprzez pocztę elektroniczną lub pierwszego spotkania handlowego z klientem.
7. Prowizja Programu Partnerskiego , zwana dalej Prowizją , to wynagrodzenie Uczestnika po opłaceniu przez klienta poleconego faktury za świadczone na jego rzecz usługi wystawionej przez TAX INTELLIGENCE Biuro Rachunkowe Szczecin.
8. Polecenie, jest to zaoferowanie ( zaproponowanie) usług świadczonych przez TAX INTELLIGENCE , podanie przez Uczestnika danych kontaktowych , w szczególności numeru telefonu (wizytówki) Klienta Poleconego, zapoznanie z ofertą i doprowadzenie do sprzedaży usług , czego finalizacją będzie podpisanie umowy współpracy przez TAX INTELLIGENCE Biuro Rachunkowe Szczecin. O pozyskaniu Klienta Poleconego – Uczestnik Programu Partnerskiego powiadomi TAX INTELLIGENCE Biuro Rachunkowe Szczecin:

-drogą elektroniczną  na skrzynkę e-mail: biuro@ewa-gula.pl

lub

– osobiście w biurze  TAX INTELLIGENCE Biuro Rachunkowe Szczecin 70-413 Szczecin al. Papieża Jana Pawła II nr 50 – osoba do kontaktu: Ewa Guła

Organizator TAX INTELLIGENCE Biuro Rachunkowe Szczecin wystawi potwierdzenie przyjęcia polecenia drogą elektroniczną na wskazaną przez Uczestnika skrzynkę e-mail lub na piśmie w siedzibie.
9. Przystąpienie do Programu Partnerskiego TAX INTELLIGENCE Biuro Rachunkowe Szczecin jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

II. Uczestnicy Programu Partnerskiego TAX INTELLIGENCE Biuro Rachunkowe Szczecin

1. Uczestnikiem może być każdy Podmiot, który wyrazi chęć współpracy Tax Intelligence Biuro Rachunkowe Szczecin podpisując niniejszy regulamin.
2. Uczestnikiem może być osoba , która ukończyła 18 lat.
3. Uczestnictwo w Programie Partnerskim jest dobrowolne.
4. Uczestnik Programu Partnerskiego zobowiązany jest przed wykonaniem pierwszego polecenia sprzedaży usług do przekazania Tax Intelligence Biuro Rachunkowe Szczecin danych osobowych umożliwiających wykonanie ewidencyjnych obowiązków podatkowych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa podatkowego.
5. Przekazanie danych, o których mowa w II części pkt 4 nastąpi przez wysłanie wiadomości drogą elektroniczną na adres biuro@ewa-gula.pl
6. W przypadku odmowy podania danych wymaganych przepisami prawa przez Uczestnika umożliwiających wykonanie przez Tax Intelligence Biuro Rachunkowe Szczecin ewidencyjnych obowiązków podatkowych, Organizator Programu Partnerskiego odmówi wypłacenia prowizji Uczestnikowi.
7. Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego uaktualniania udostępnionych danych poprzez wysłanie wiadomości drogą elektroniczną na adres podany w pkt 5 części II niniejszego regulaminu , pod rygorem skutków doręczenia wiadomości e-mail lub pism wysyłanych na adresy niezaktualizowane.

III. Prowizja w Programie Partnerskim TAX INTELLIGENCE Biuro Rachunkowe Szczecin

1. Prowizja jest wypłacana Uczestnikowi zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – na podstawie artykułu 20 ust 1 powołanej ustawy.
2. Uczestnik ma prawo do otrzymania prowizji tylko w przypadku , gdy Klient Polecony podpisze umowę na wykonanie usług wymienionych w części I pkt 4 i zostanie opłacona faktura za wykonanie tych usług.
3. Prowizja należna Uczestnikowi z tytułu polecenia klienta wynosi jednorazowo

-( dotyczy usług księgowych ) 50% od kwoty netto wykazanej na pierwszej fakturze za usługę księgową

– (dotyczy usług prawnych) 30% od kwoty netto wykazanej na pierwszej fakturze za usługi prawne

oraz kolejne miesiące  każdorazowo 5% od kwoty netto za usługę księgową lub   prawną ( dochód pasywny-bez wkładu własnej pracy).
4. Prowizja należna Uczestnikowi z tytułu polecenia klienta wynosi jednorazowo 20% (dotyczy sprzedaży  usług szkoleniowych, ubezpieczeniowych, finansowych i dotacji ) od kwoty prowizji uzyskanej przez Organizatora Programu Partnerskiego.
5. Prowizja wypłacana będzie tak długo jak Klient Polecony będzie współpracował z Tax Intelligence Biuro Rachunkowe Szczecin i opłacał  należne faktury.

5a. Uczestnikowi Programu Partnerskiego przyznany zostanie dodatkowo Bonus w postaci premii kwartalnej w wysokości 500 złotych – wypłacane jednorazowo  za najlepsze osiągane wyniki  sprzedaży usług ( księgowych i prawnych) Tax Intelligence Biuro Rachunkowe Szczecin. Za najlepsze wyniki uważa się polecenie 6 klientów w okresie kwartalnym ( 3 miesięcy kalendarzowych) których skutkiem finalnym będzie podpisanie umowy na świadczenie usług (księgowych i prawnych) i opłacenie  faktur za świadczenie tychże usług za każdy miesiąc objęty okresem premii kwartalnej przez Klienta Poleconego.

6. W przypadku oddania sprawy Klienta  Poleconego do windykacji , Uczestnikowi za windykowaną należność prowizja nie przysługuje.

7. Uczestnik może polecić dowolną liczbę Klientów oraz dowolną liczbę usług.
8. W przypadku polecenia jednego klienta przez więcej niż jednego Uczestnika, o tym , któremu Uczestnikowi należy się prowizja decyduje data zawiadomienia Tax Intelligence Biuro Rachunkowe Szczecin  o pozyskaniu klienta.
9. Uczestnik obowiązany jest do odprowadzenia podatku dochodowego w związku z otrzymaniem prowizji i Bonusu. Uczestnik promocji otrzyma do końca lutego roku kalendarzowego następującego po roku , w którym otrzymał prowizję informację PIT 8C , którą Organizator przygotuje na podstawie wypełnionego oświadczenia Uczestnika Programu Partnerskiego Tax Intelligence Biuro Rachunkowe Szczecin.
10. Zgodnie z informacją PIT 8C , w której będzie zawarta kwota za dany rok kalendarzowy prowizji Uczestnik Programu Partnerskiego rozliczy podatek w zeznaniu rocznym, zgodnie z obowiązującym go progiem podatkowym.
11. Uczestnik otrzyma od Tax Intelligence Biuro Rachunkowe Szczecin prowizję w terminie 7 dni od daty otrzymania wpłaty od Klienta Poleconego. Bonus kwartalny zostanie wypłacony w terminie 7 dni licząc od dnia uregulowania ostatniej faktury trzeciego miesiąca  przez Poleconego Klienta.  Minimalna wartość przelewu to 15 złotych . W przypadku gdy wartość premii będzie niższa niż 15 złotych przelew zostanie wykonany po uzbieraniu minimalnej kwoty.

IV. Postanowienia końcowe

1. Długoterminowa prowizja w wysokości 5% wypłacana będzie Uczestnikowi Programu Partnerskiego do dnia pozyskiwania Klientów ( minimum  1 Klient na miesiąc w zakresie usług księgowych i prawnych ). W przypadku braku spełnienia wymogu określonego w niniejszym punkcie – stała prowizja 5% zostanie wstrzymana w danym miesiącu kalendarzowym).
2. Tax Intelligence Biuro Rachunkowe Szczecin ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Programie Partnerskim w przypadku , gdy zaistnieje przesłanka wskazująca na działania Uczestnika sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, przepisami obowiązującego prawa lub dobrymi obyczajami.
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zapisów Regulaminu Programu Partnerskiego , każda ze stron ma prawo do dochodzenia roszczeń odpowiadających wysokości rzeczywiście poniesionej straty.
4. Tax Intelligence Biuro Rachunkowe Szczecin ma prawo do zmiany Regulaminu Programu Partnerskiego , w zakresie nie wpływającym na szkodę czynnego Uczestnika Programu Partnerskiego.
5. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.ewa-gula.pl
6. Do rozpatrywania spraw wynikających z Programu Partnerskiego zastosowanie ma prawo polskie. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Uczestnikiem a Tax Intelligence Biuro Rachunkowe Szczecin na tle niniejszego Regulaminu , którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania polubownego (mediacyjnego), rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Tax Intelligence Biuro Rachunkowe Szczecin.
7. Regulamin obowiązuje od dnia 02 listopada 2015 roku.

 

………………………………………………………………………………

Uczestnik Programu Partnerskiego
………………………………………………………………………………
Organizator Tax Intelligence Biuro Rachunkowe Szczecin